Papiery wartościowe

Jak dobrze wiemy papiery wartościowe dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach są bardzo ważne, bo mogą one przynieść im duże zyski, ale niekoniecznie właśnie muszą to być zyski, bo mogą to też być straty, a więc wiąże się to w pewnych przypadkach z ryzykiem, a więc trzeba na to bardzo uważać. Rodzajów papierów wartościowych jest naprawdę bardzo dużo i możemy do nich zaliczyć takie przykłady jak: bony skarbowe i pieniężne, które mają charakter długoterminowy i są emitowane przez Narodowy Bank Polski; renty kapitałowe, które umożliwiają nam otrzymywanie odsetek za wniesiony kapitał przez nas samych; obligacje, czyli dany wystawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania pożyczki i zobowiązuje się do jej spłaty w danym terminie wraz z odsetkami; akcje, które potwierdzają nasz udział w danej spółce akcyjnej, a także umożliwiają nam zyski; czeki, dzięki którym możemy zlecić w danym banku wypłatę dla nas określonej sumy pieniędzy z danego konta bankowego; weksle, poprzez które musimy Oddać zapożyczoną kwotę w określonym terminie; listy zastawne; wystawiają je banki hipoteczne, które muszą być zakupione w odpowiednim terminie; certyfikaty inwestycyjne, dzięki nim możemy liczyć na zyski z danych inwestycji. Jak widać ich przykładów jest naprawdę sporo i trudno je naraz zapamiętać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.