Ekonomia walutowa

Wprowadzenie Euro ponosi za sobą różnorodne korzyści i skutki. Okres poprzedzający wprowadzanie Euro w państwach europejskich we wszystkich państwach zaowocował zaostrzeniem polityki fiskalnej oraz wzrostem stop procentowych. Miała to być nijako premia poprzez ryzyko wejścia do Unii Europejskiej. Premia taka miała sprawić, iż osłabiły się inne waluty, głównie dolar amerykański i jen, przez co wzrosła konkurencyjność państw europejskich. W takim wypadku finanse tych państw poszły znacząco w górę. Wprowadzenie Euro w sferze biznesu pociągało także za sobą dodatkowe wydatki inwestycyjne. Jednak po wprowadzaniu samej waluty państwa europejskie mogły wyeliminować dodatkowe koszty związane z transakcjami dewizowymi, ryzykiem kursowym oraz rynkiem kapitałowym. Jednak faza ograniczenia gospodarczego oraz tymczasowego spadku jest tylko krótkookresowe. Później zyskuje się długotrwałe korzyści. Chodzi tutaj głównie o korzyści na tle finansowym i ekonomicznym. Wprowadzanie Euro ma przyśpieszyć realny wzrost zarobków, wzrost zatrudnienia oraz szybsze tempo wzrostu gospodarczego. Ponadto większą swobodę działania w sektorze prywatnym oraz obniżenie podatków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.